CHARACTERS

Main Cast

 
- Kenzan Hamada
- Katsumi Nakamoto
- Sotojirou Ryusaki
- Tai and Tea Matsuki
- Tadahiko Arishima
- Romi
 

Supporting

 
- Shinji Sataro
- Kryson
- Nova
 

Sponsor

Affiliates